Expertní komise pro otázky vzdělávání – EKOV

Autor: , vydáno 31/01/13 v 12:52

Expertní komise pro otázky vzdělávání – EKOV

V říjnu 2012 ke stávajícím komisím zřízeným pod ASNEP přibyla nová, Expertní komise pro otázky vzdělávání (EKOV). Členy komise, které předsedá Mgr. Tamara Kováčová, jsou dále Mgr. Andrea Hudáková, Ph. D., Bc. David Jorda, Mgr. Bc. Iva Rindová, Mgr. Lucie Štefková, Bc. Dana Vaszily, Mgr. Petr Vysuček a Mgr. Bc. Alexandr Zvonek, Ph. D.

Základním rámcem, který určuje působnost nové komise, je oblast dodržování české (popř. také nadnárodní) legislativy vztahující se ke vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením. K dílčím cílům pak patří například:

 – prosazování vytvoření prováděcích předpisů (ve vztahu k Zákonu 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.),

– zapojení do revize zákona o pedagogických pracovnících (s ohledem na jazykové kompetence, postavení tlumočníků ve vzdělávání),

– zapojení do plánování a vytváření strategií vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením,

 – usilování o revizi stávajících podmínek při výběrových řízení na tvorbu učebnic pro žáky se sluchovým postižením,

– uzpůsobení podmínek pro plošném testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a závěrečných ročníků středních škol pro žáky a studenty se sluchovým postižením,

– návrhy optimalizace pregraduální přípravy budoucích pedagogů žáků se sluchovým postižením,

– spolupráce s Českou školní inspekcí při optimalizaci inspekční činnosti ve školách vzdělávajících žáky se sluchovým postižením,

– realizace kroků vedoucích k vymezení úrovní českého znakového jazyka jako cizího jazyka podle společného Evropského referenčního rámce pro jazyky,

– revize a optimalizace sběru statistických dat a průběhů výzkumných šetření týkajících se vzdělávání dětí, žáků, studentů a osob se sluchovým postižením,

– aktivní zapojení do diskuze k projektům a dokumentům, které zasahují (také) do oblasti vzdělávání osob se sluchovým postižením.

 Jak je zřejmé z výše uvedených bodů, Expertní komise pro otázky vzdělávání bude v mnoha otázkách spolupracovat také s dalšími komisemi zřízenými pod ASNEP. Stejně jako ostatní komise je také otevřena směrem k odborné i laické veřejnosti, kterou představují profesionálové pro oblast vzdělávání, ale i rodiče žáků či studentů se sluchovým postižením. Právě propojení těchto skupin a jejich zájmů na celonárodní úrovni je jedním z hlavních důvodů jejího založení.

 I když dosavadní zkušenosti ukazují, že není vždy snadné ani prosazování skutečností vymezených zákonnými normami, což by mělo být samozřejmé, věříme, že aktivity komise povedou k celkovému zlepšení situace v oblasti vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením.

Komisi je možno kontaktovat na e-mailu ekov.asnep@gmail.com

YouTube Preview Image

Komentujte