Bruselská deklarace o znakových jazycích v Evropské unii

Autor: , vydáno 28/02/11 v 6:00

Bruselská deklarace o znakových jazycích v Evropské unii

Evropská unie neslyšících (EUD) pořádala 19. listopadu 2010 v Evropském parlamentu první konferenci o právních předpisech o znakovém jazyce (ZJ). Konference byla vedena v mezinárodním znakovém jazyce a v mluvené angličtině. Hostitelem byl poslanec evropského parlamentu dr. Ádám Kósa.

Konference se zabývala řadou témat, které se týkají právních předpisů o ZJ v Evropské uniei. Po projevech účastníků, mezi nimiž nechyběl předseda Světové federace neslyšících Markku Jokinen, předsedkyně EUD Berglind Stefánsdóttirová, předsedkyně Evropského fóra tlumočníků ZJ Maya de Wit, předsedkyně Světové asociace tlumočníků ZJ Liz Scott Gibsonová, dr. Ádám Kósa, výkonný ředitel EUD Mark Wheatley a další. Přítomni byli i zástupci členských zemí EUD. Českou republiku reprezentoval Jaroslav Paur ze SSN v ČR (na snímku při podpisu Bruselské deklarace).

Po konferenci byla přítomným předána kniha s názvem Právní předpisy o znakovém jazyku v EU. Popisuje každý zákon, který zmiňuje znakový jazyk, a obsahuje rozsáhlou přílohu s příslušnými zákony v původním jazyce.

Konference byla uzavřena podpisem Bruselské deklarace, což je dokument významný pro dosažení dalšího porkoku v uznávání znakového jazyka v Evropě. Její text přinášíme v kompletní podobě.

BRUSELSKÁ DEKLARACE Z ROKU 2010 O ZNAKOVÝCH JAZYCÍCH V EVROPSKÉ UNII

PREAMBULE

My, zástupci národních asociací neslyšících členských států Evropské unie a přidružených členů, Islandu, Norska a Švýcarska, věříme  a usilujeme o rovná práva neslyšících a nedoslýchavých uživatelů znakového jazyka. Přijímáme dnes tuto deklaraci po vzájemné dohodě a na základě plné aklamace jako závěr konference nazvané Provádění právních předpisů o znakovém jazyku pořádané dr. Ádámem Kósou, poslancem Evropského parlamentu a členem Evropské unie neslyšících (European Union of the Deaf – EUD).

ZÁSADY

 1. Podle smluv a zásad Evropské unie a předpisů stanovených v Listině základních práv jsme my, neslyšící a nedoslýchaví uživatelé znakového jazyka, rovnocennými občany Evropské unie s právem volného pohybu.
 2. Neslyšící a nedoslýchaví lidé v Evropě jsou uživateli a ochránci mnoha původních národních znakových jazyků a tvoří zranitelná společenství rovnocenná jiným jazykovým a kulturním menšinám.
 3. Původní národní znakové jazyky členských států jsou rodným jazykem uživatelů znakového jazyka. Výzkum již dávno potvrdil, že znakové jazyky jsou plnoprávné jazyky s vlastní gramatikou a větnou skladbou jako mluvené jazyky. Slouží všem praktickým i teoretickým účelům přirozeného jazyka, včetně osvojování jazyka způsobem odpovídajícím věku u kojenců a dětí.
 4. Jedním z pilířů společenství uživatelů znakového jazyka je kultura neslyšících. Jako taková tvoří nedílnou součást kultur členských států, a proto musí být chráněna a podporována na vnitrostátní i regionální úrovni.
 5. Každý uživatel znakového jazyka musí mít právo používat svůj rodný znakový jazyka bez omezení a diskriminace. Komunikace v rodném jazyce a jeho používání je základní lidské právo.

6. Uživatelé znakového jazyka musí mít rovný přístup k veřejnému životu, vzdělávání a zaměstnání. Plné zapojení musí být podporováno a chráněno právními předpisy. Jedním způsobem, jak pomoci uživatelům znakového jazyka získat plný přístup, jsou tlumočníci znakového jazyka (osobně nebo prostřednictvím moderních informačních řešení na míru).

7. Evropská unie musí podporovat své členské státy, aby přijímaly potřebná zákonná opatření na ochranu a podporu národních znakových jazyků a splnily tak cíle strategie EU 2020, kterými je zvýšit zaměstnanost a životní úroveň v Evropské unii.

POUŽÍVANÍ ZNAKOVÝCH JAZYKŮ

Vyzýváme Evropskou unii a její členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná zákonná opatření, která zajistí, že po konzultaci se společenstvím neslyšících:

 1. Národní znakové jazyky budou uznány stejně jako příslušné mluvené jazyky členských států.
 2. Znakující společenství a jejich jednotliví členové budou moci používat svůj jazyk bez omezení.
 3. Členům rodiny bude poskytnuta výuka znakového jazyka, aby se zajistilo plné zapojení neslyšícího nebo nedoslýchavého dítěte do života rodiny.
 4. Neslyšící a nedoslýchaví uživatelé znakového jazyka budou mít právo učit se znakový jazyk a učit se / studovat dvojjazyčně, ve své znakovém jazyce a v psaném národním jazyce (jazycích).
 5. Uživatelé znakového jazyka budou mít přístup k veřejným službám ve svém národním znakovém jazyku.
 6. Uživatelům znakového jazyka se dostane rovnocenného zacházení v zaměstnání.
 7. Národní znakové jazyky a jejich společenství budou chráněna a podporována.
 8. Bude zajištěno poskytování tlumočnických služeb ve znakovém jazyce, včetně financování a odborného vzdělávání tlumočníků znakového jazyka, a to vypracováním a přijetím minimálních standardů pro všechny členské státy Evropské unie.

Zvlášť na členské státy Evropské unie naléháme, aby zajistily rovné příležitosti poskytnutím dostupných možností vzdělávání uživatelům znakového jazyka. Učitelé musí absolvovat odborné vzdělání, aby se stali plně bilingvními, přičemž upřednostňováni by měli být rodilí uživatelé znakového jazyka. Jedině tak lze zajistit vhodné vzdělávání pro každé neslyšící nebo nedoslýchavé dítě.

Věříme, že členské státy Evropské unie, včetně Islandu, Norska a Švýcarska, mají vůli a prostředky aktivně podporovat používání znakových jazyků.

Jsme si plně vědomi, že příslušné dokumenty o záležitostech uvedených v této deklaraci již schválila OSN a Rada Evropy.

Připomínáme úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a doporučení č.1598 (2003) o ochraně znakových jazyků v členských státech Rady Evropy.

Tímto institucím Evropské unie – zejména Evropské komisi a Evropskému parlamentu – připomínáme dvě usnesení Evropského parlamentu o znakových jazycích (Doc A2-302/87 ze dne 17. června 1988 a Doc B4-095/98 ze dne 18. listopadu 1998).

Žádáme evropské instituce, aby vypracovávaly zákony, vydávaly směrnice a podporovaly vypracování horizontálních právních předpisů.

Vyzýváme Evropskou unii, aby ve svých institucích poskytovala tlumočnické služby ve znakovém jazyce a byla tak příkladem osvědčených postupů.

Žádáme Evropskou unii, aby po všech členských státech požadovala, aby se podílely na výzkumu, rozvoji a výuce znakového jazyka poskytnutím finanční pomoci a spouštěním a podporou vnitrostátních i místních projektů.

Pověřujeme dr. Ádáma Kósu, poslance Evropského parlamentu a člena Evropské unie neslyšících, aby tuto deklaraci předal institucím Evropské unie a jejím členským státům.

Text deklarace zaslal Gongu prezident SNN v ČR Jaroslav Paur, lk, foto: archiv SNN v ČR

Komentujte