SignOnOne – online kurzy angličtiny pro neslyšící evropské začátečníky

Autor: , vydáno 12/07/11 v 11:57

SignOnOne – online kurzy angličtiny pro neslyšící evropské začátečníky

Za dveřmi je léto a s létem přichází chuť cestovat. Ale cestování znamená většinou i komunikaci v cizím jazyce. Když poctivě zapátráte ve svém svědomí, kolik z vás může říct, že dobře ovládá nějaký světový jazyk? Ať se nám to líbí, nebo ne, v dnešním světě je nejběžnějším jazykem pro domluvu v cizím prostředí angličtina. Nabídka jazykových kurzů je široká, ale pro neslyšící zájemce o výuku angličtiny není situace zdaleka tak jednoduchá. Nejen z hlediska obecné percepce, související s tím, že primárním jazykem je pro tyto zájemce je znakový jazyk.

Slyšící lektor většinou pokládá za základ výuky konverzaci, cílem kurzů je často zlepšit mluvenou angličtinu a výslovnost. Neslyšící uživatel jazyka ovšem potřebuje něco zcela jiného. Pro neslyšící je důležitá znalost psané angličtiny, schopnost vyjádřit se v tomto cizím jazyce pomocí psaného textu a porozumět textům v angličtině. Jak tohoto cíle dosáhnout? Jednou z možností jsou e-learningové kurzy a programy pro výuku jazyků.

 

http://www.gong.cz/wp-content/uploads/videos/sign.flv

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU, Teiresiás

 

Výhodou výuky jazyků pomocí počítače a internetu – tzv. online výuky, e-learningu, je nesporně to, že důraz je zde kladen na psaný jazyk a možnost širšího uplatnění sdělení informací vizuální formou. Pokud by se měl dále rozebírat přínos tohoto typu výuky pro neslyšící, nemsíme zapomínat, že pro neslyšícího studenta je angličtina často v pořadí až třetím jazykem, až po českém znakovém jazyce a češtině. S angličtinou se setkává zpravidla relativně krátce, na omezenou dobu a jazykem není obklopen ve srovnatelné míře či intenzitě, jako lidé slyšící. Při elektronickém způsobu výuky má student často možnost komunikovat s vyučujícím, například pomocí chatu. Funguje tak do jisté míry v přirozeném jazykovém prostředí, protože chat simuluje běžnou konverzaci v daném jazyce. Do počítačových výukových programů a do e-learningu lze začlenit texty ve znakovém jazyce, videa, animace, obrázky a další vizuální prvky, které mohou vhodně zastoupit odbornu terminologii, učinit výklad více srozumitelným, zaujmout uživatele a motivovat jej ke studiu jazyků.

Výuka s využitím počítače a internetu přináší neslyšícím studentům mnoho výhod. V současné době vzniká mnoho e-learningových jazykových kurzů nejen pro slyšící veřejnost, ale také pro neslyšící studenty. Jedním z nich je online kurz angličtiny SignOnOne.

Online kurz SignOnOne vznikl v rámci mezinárodního projektu, který navázal na starší projekt dokončený v roce 2007. Jednalo se o projekt SignOn!, celým názvem “English for Deaf Sign Language Users on the Internet”, který byl určen především uživatelům s pokročilejší znalostí anglického jazyka. Řešitelem projektu bylo Centrum znakového jazyka při univerzitě v Klagenfurtu, partnery projektu pak organizace zabývající se vzděláváním neslyšících v Norsku, Finsku, Islandu, Španělsku, Nizozemí a Velké Británii. Projekt se setkal s velkým ohlasem, ale současně se objevila i výrazná poptávka po podobném kurzu pro začátečníky. V roce 2008 byl tedy zahájen další projekt nazvaný SignOnOne zaměřený právě na neslyšící uživatele bez předchozí znalosti anglického jazyka. Tohoto projektu se jako jeden z partnerů účastnilo i Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním řešitelem bylo opět Centrum znakového jazyka při univerzitě v Klagenfurtu, dalšími partnerskými zeměmi bylo, vedle České republiky, Norsko, Island, Španělsko a Maďarsko.

Nový kurz SignOnOne je vhodný pro neslyšící začátečníky, jejichž hlavním komunikačním prostředkem je znakový jazyk. Tento kurz využívá bilingvální přístup k výuce jazyka, uživatel tedy nemusí znát žádný jiný mluvený jazyk, pouze svůj národní znakový jazyk. Texty v angličtině jsou doprovázeny překladem do národních znakových jazyků partnerských zemí. Kurz mohou používat učitelé angličtiny pro neslyšící na středních nebo vysokých školách, ale i ti neslyšící, kteří se chtějí jazyk naučit sami. Stačí si kurz otevřít online a začít samostatně pracovat.

Celý kurz je rozdělen do 10 lekcí. Každá lekce obsahuje téma z každodenního života (seznámení, rodina, příroda, bydlení, cestování, škola, práce, volný čas, nakupování, životní styl). Všechny lekce spojují hlavní postavy – rodina Brownova se svými příbuznými a přáteli. Brownovi jsou určitými průvodci v celém kurzu. Se všemi postavami je možné se seznámit v nápovědě.

Jak vypadá struktura kurzu? Každá lekce obsahuje základní text v angličtině, výklad gramatiky a cvičení. V případě potřeby je pro každý text dostupný překlad či vizuální prezentace na čtyřech úrovních.

První úrovní je tzv. Scenes, kde je pomocí animací zachycen význam jednotlivých vět. Uživatel si může nastavit, že větu zatím uvidí jen jako animaci, bez přímého překladu. To ho motivuje, aby sám přemýšlel o významu věty. V animaci je zachycen význam věty, nejsou tam téměř žádná slova či věty. Tato úroveň funguje tedy nezávisle na národnímjazyce a umožňuje porozumět textu díky využití základního vnímání okolního světa a vztahů v něm.

Další dvě úrovně, Sentence a Word, již nabízí překlad celých vět, resp. jednotlivých slov do národních znakových jazyků. Před výběrem věty nebo slova, které chceme přeložit, je nutné vybrat jazyk, ve kterém chceme překlad sledovat (z nabídky národních znakových jazyků pod videem). Součástí kurzu je i překlad kompletní slovní zásoby, jednoduchý slovník.

Čtvrtou a poslední úrovní překladu je úroveň Phrase, která nabízí překlad vybraných základních anglických frází a idiomů vyskytujících se v textu dané lekce. Je to úroveň jazyka, která v předchozím kurzu SignOn nebyla a partneři projektu SignOnOne se shodli na tom, že frazémy jsou důležitou součástí jazyka a na odlišné útváření frazémů různých jazycích je třeba upozorňovat už od počátku výuky jazyka, aby si studenti uvědomili, že pouhý mechanický překlad jednotlivých slov dané věty nemusí vždy přinést požadovaný výsledek.

V kurzu SignOnOne najdeme samozřejmě také gramatický výklad. Autoři kurzu se ale snažili omezit informace v anglickém jazyce a vizualizovat je formou tabulek, výčtů, přehledů, příkladových vět doprovázených výkladem ve znakovém jazyce. Pro celkový přehled gramatiky obsažené v kurzu je k dispozici souhrn všech probíraných gramatických jevů v odkazu Grammar reference.

Někteří neslyšících i nedoslýchaví kolegové, kteří spolupracovali na projektu, upozorňovali na zájem řady studentů se sluchovým postižením procvičovat také odezírání angličtiny. Z toho důvodu byla nově zařazena i tato možnost. Vedle nabídky znakových jazyků je možné v aplikaci najít i ikonu, za níž se skrývá audio-vizuální záznam projevu rodilého mluvčího, který čte text dané lekce a umožňuje tak zájemcům procvičovat odezírání mluvené angličtiny. Tempo řeči je přizpůsobeno začátečníkům.

Součástí kurzu je i procvičování a opakování. Cvičení jsou vytvořena tak, aby byla možná okamžitá zpětná vazba, aby studenti viděli ihned výsledek své snahy. V kurzu tedy nejčastěji najdeme cvičení typu výběr z několika možností a přiřazování správných odpovědí k zadání. V každém cvičení je zadání v anglickém jazyce i ve znakových jazycích, student tedy může pracovat samostatně. Tím, že není nutný zásah učitele (oprava, vysvětlení zadání) jsou cvičení vhodná i pro samouky, případně jako možný domácí úkol pro studenty, protože okamžitá zpětná vazba je i výrazným motivujícím faktorem.

Cílem projektu SignOnOne (i staršího projektu SignOn!) bylo vytvořit takový kurz, který by byl díky respektování všech specifičností výuky cizího jazyka pro neslyšící přístupný všem neslyšícím zájemcům o výuku anglického jazyka. Mezi hlavní výhody tohoto kurzu patří využití znakového jazyka jako jazyka zprostředkujícího (texty přeložené do ZJ, výklad gramatiky v ZJ), omezení lingvistické terminologie, cvičení poskytující okamžitou zpětnou vazbu a v neposlední řadě i online přístup.

Kurzy SignOn! a SignOnOne jsou volně dostupné na adrese http://www.acm5.com/signonone/. Oba kurzy mohou zájemci využívat zdarma, není nutné se nikde registrovat.

Kurz SignOnOne je tedy jednou z možností, jak si mohou neslyšící uživatelé českého znakového jazyka osvojit jeho prostřednictvím základy angličtiny a přispět ke zmenšení komunikačních problémů např. při pobytu v zahraničí. Jako jeden z autorských týmů uvítáme také podněty a komentáře od uživatelů.

Náhled úrovně "Animation".

 

 

 

 

 

Náhled úrovně "Phrase".

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhled části s gramatickým výkladem.

Náhled části s možností procvičování odezírání mluvené angličtiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhled na cvičení (přiřazování).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhled na cvičení (slovosled).

 

2 odpovědí na “SignOnOne – online kurzy angličtiny pro neslyšící evropské začátečníky”

 1. Markéta

  Zář 25th, 2015

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda tento kurz angličtiny je nadále platný ?

 2. Roman Klofáč

  Úno 20th, 2019

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda tento kurz angličtiny je nadále platný ?

  Jsem nedoslýchavý ,mluvím ,děkuji .

  s pozdravem Klofáč Roman

Komentujte