Když se řekne “TKOSP”

Autor: , vydáno 21/05/13 v 20:16

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NEJEN PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ

TKOSP – TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM, jehož druhý ročník proběhne v letošním roce od 21. do 29.9.2013, je celorepublikový projekt, který přináší zajímavé informace o světě osob se sluchovým postižením, podporuje osoby s postižením sluchu a organizace, které jim svým každodenním úsilím pomáhají zlepšovat podmínky v běžném životě. Program pro širokou veřejnost je tvořen různorodými akcemi připravenými neziskovými organizacemi, školami a univerzitami a také dobrovolníky z různých oblastí.

Vše začalo v loňském roce inspirací z Nového Zélandu, kde se pořádá již šest let Týden novozélandského znakového jazyka. Oproti Novému Zélandu jsme se rozhodli v České republice zorganizovat projekt, který podpoří celou skupinu sluchově postižených osob. Posláním TKOSP je, aby kulturní, sportovní a vzdělávací akce přinášely veřejnosti informace o osobách neslyšících, nedoslýchavých i ohluchlých a jejich komunikačních prostředcích. Jedním z hlavních cílů je, aby se o problematice sluchových postižení více veřejně hovořilo a svět ticha byl zviditelněn komplexně jednou velkou celostátní vlnou. Projekt zároveň podporuje osoby se sluchovým postižením, seznamuje je s novými službami, nabízí nové možnosti vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití. V neposlední řadě TKOSP usiluje o zviditelnění organizací, institucí, škol a univerzit, které celoročně pracují na zlepšení podmínek osob se sluchovým postižením.

 

TKOSP je postaven na myšlence sjednocení a vzájemného porozumění. Věříme, že propojení jednotlivých organizací a jednotlivců v oblasti sluchového postižení a společně vynaložená energie napomohou k vytvoření jednotného, silného postoje a podpory celé skupiny osob se sluchovým postižením a současně k postupnému prolomení bariér ve společnosti.

 

Základem projektu je vytvoření jednoho celorepublikového programu akcí, které jsou pořádány státními i nestátní organizacemi, institucemi pracující s a pro osoby se sluchovým postižením i těmi, kdo prostě podporují myšlenky TKOSP. Tyto partnery nazýváme „programoví partneři“ a je pouze na nich, jakou akci na zviditelnění světa a témat osob se sluchovým postižením zvolí. Zorganizované akce by měly vést k setkávání slyšících a sluchově postižených osob, vždyť to nejlepší je zkusit si komunikaci v praxi a získávat informace přímo od těch, kterých se daná situace týká. Stejně jako v loňském roce i letos budou na programu přednášky o světě osob se sluchovým postižením, otevřené hodiny znakového jazyka, divadelní představení, happeningy, cvičení, kurzy plavání, výlet dětí do ZOO a další. Program zahájí organizace ASNEP celodenní oslavou Mezinárodního dne neslyšících. Novinkou jsou komentované prohlídky Botanické zahrady s využitím on-line přepisu, které organizujeme společně s Transkript on-line.

 

Velký potenciál vidíme v dětech a mladé generaci, která, bude-li vyrůstat na principech respektu a oceňování odlišností, vytvoří základ nové společnosti prosazující rovná práva všech. Sami jsme již několikrát vyrazili za předškoláky a prvňáčky, abychom si s nimi povídali o tom, co o lidech neslyšících a sluchově postižených vědí, jak by s nimi komunikovali, jak by s nimi správně komunikovat měli. Snažíme se jim ukázat, že komunikace je jednoduchá, a že ve své podstatě prostředky k dorozumění již mají. Je to jen otázka snahy porozumět, ztratit ostych či obavu z prvního kontaktu. Proto nás moc těší zapojení škol v Ječné a MŠ Tréglova z Prahy, speciální školy v Hradci Králové, školy Gellnerovy v Brně či univerzit v Praze a Olomouci.

 

Projektem chceme zviditelnit jména všech, kteří se podílejí na každodenní pomoci v oblasti sluchového postižení. Ať už jsou to školy, univerzity či neziskové organizace. Lidé by měli vědět, kam se obrátit o radu či pomoc a měli cítit jistotu, že jim v případě potřeby budou kvalitní informace ihned poskytnuty. Přejeme si, aby šířené informace vedly veřejnost k pravidelným vyšetřením sluchu jak u novorozených dětí, tak u starších dětí a dospělých. Snažíme se získat maximální prostor ve sdělovacích prostředcích a využíváme je nejen k uveřejnění informací o TKOSP, ale nabízíme prostor i svým partnerům. Chceme společnost informovat o tom dobrém, co se v této oblasti děje, stejně jako o tom, co je ještě třeba zlepšit. ORBI PONTES shromažďuje všechny akce v celorepublikovém programu a zajišťuje jeho maximální medializaci. Velká mediální kampaň v letošním roce bude zahájena na přelomu srpna a září, nicméně již od začátku roku vycházejí články a různé příspěvky, které nejen na Týden komunikace upozorňují.

 

Podporujete-li i Vy stejné vize a náš projekt se Vám líbí, přidejte se k nám:

 

1. Pošlete nám údaje o naplánované akci (název akce, datum, čas a místo konání), Vaše logo a odkaz na webové stránky.

2. K připravené akci přidejte dovětek, že akce podporuje Týden komunikace osob se sluchovým postižením konající se 21. – 29.9.2013.

3. Uveřejněte logo TKOSP, které Vám zašleme, na vlastních webových stránkách s odkazem na webové stránky ORBI PONTES (www.orbipontes.cz), kde bude pravidelně aktualizován celorepublikový program.

 

ORBI PONTES

4. My Vás zařadíme mezi partnery projektu uveřejněním Vaší akce v celorepublikovém programu na www.orbipontes.cz a facebooku.

5. O programu a celém projektu budeme průběžně informovat širokou veřejnost na webových stránkách, facebooku, elektronickými pozvánkami a za pomoci medií (televize, rádio, tisk, internet).

6. Pro všechny programové partnery je účast zdarma. Jakákoli reklama a podpora je založena na dobrovolné spolupráci.

 

Protože TKOSP je projektem pro širokou veřejnost, oslovili jsme i v letošním roce zástupce veřejné správy.

Záštitu nad TKOSP opětovně převzali Daniela Filipiová (senátorka) a hlavní město Praha, nově pak MUDr. Milan Cabrnoch (poslanec Evropského parlamentu), Mgr. Jiří Zimola za Jihočeský kraj, Mgr. Petr Tulpa za Liberecký kraj, Miroslav Novák za Moravskoslezský kraj, MUDr. Jiří Běhounek za kraj Vysočina, Ing. Pavel Šotola za Pardubický kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – ministr zdravotnictví ČR, JUDr. Michal Hašek za Jihomoravský kraj, RSDr. Stanislav Rybák za Ústecký kraj.

 

Vizí TKOSP je vytvářet empatičtější, tolerantnější a informovanější společnost, ve které žijeme.

Vážíme si důvěry všech svých partnerů, kteří podpořili a podporují naše myšlenky. Děkujeme a věříme, že se společně v letošním roce k výše zmíněným vizím dostaneme zase o něco blíž.

 

Renata Škopková

ORBI PONTES o.s.

www.orbipontes.cz

Komentujte